Se alla

Trivsamt Luleå innehåller kultur, fritid och god samhällsplanering

För att Luleå ska växa krävs det att vi är en attraktiv kommun. Att vi har ett centrum som är tillgängligt för alla Luleåbor. En landsbygd som kan utvecklas för företagare och boende.

Liberalerna anser att det inte enbart är politiker som kan ordna ett trivsamt Luleå utan de kan ge vissa förutsättningar. För att kommunen ska vara attraktiv krävs det ett underifrån perspektiv, där initiativkraften kommer från medborgare och inte från politiker.

Luleå har idag ett rikt kultur- och fritidsliv i Luleå och vi är mycket stolta över att vi lyckades driva igenom isbanan runt stadshalvön, som idag är ett av Luleås mest nyttjade fritidsnöjen. Detta är ett exempel på hur fritidsverksamhet för en billig penning får både gammal och ung att motionera och mötas i vår härliga natur runt Luleå. Dessutom har det på bidragit med marknadsföringen av Luleå som en sjöstad året runt. Naturupplevelser, fritid och rekreation är ett måste för människan. Vi vill profilera stadens naturområden och parker. Luleå ska vara en grön, ren och vacker kommun. Där vi tillsammans bygger en attraktiv kommun.

Vi vill:

Närakut i Luleå. I glesbygdskommuner har man länge arbetet med både observations(vård) platser, avtal med kommunerna och avtal med räddningstjänsten kring vård på framförallt olycksplatser i väntan på ambulans. I en tid då vi har svårt att klara en likvärdig vård behöver vi kraftsamla i tätorter som Luleå. Tillgängligheten på kvällstid ska öka. Med en närakutlösning med observations/mellanvårdsplatser/lättvårdsplatser i centrala Luleå så får vi en närsjukvård som är anpassad för både yngre och äldre. Detta skulle bli en väsentlig kvalitets och tillgänglighetsförbättring och en nödvändig avlastning för akutmottagningen på Sunderby sjukhus. Det behövs utveckling istället för avveckling.

Framtidens Gültzaudden. Vi vill verka för ett för framtidens mer utvecklat Gültzaudden. Med fördel t.ex. återskapa dansbanan och det kallbadhus som en gång fanns där. Vi vill ge medborgare och entreprenörer möjligheten till rådslag för ett framtida Gülztaudden. Tillsammans kan vi skapa en attraktiv udde som alla kan få nöje av.

Fler båtplatser i vår kommun. Luleå är en vacker skärgårdskommun. Vi vill verka för att byggs fler båtplatser i vår kommun.

Utveckla stadsparken. Stadsparken som är en av Sveriges finaste parker vintertid vill vi göra ännu bättre genom att skapa en belyst isbana mitt i parken. På så sätt förstärker vi Luleå som vinterstad. Vi ser gärna att näringslivet möjliggör tjänster vid parken såsom uthyrning av skridskor och skapar olika vinteraktiviteter.

Cykelstrategi för centrum. Dagens cykelvägar i centrum är inte harmoniska med gångtrafikanter och detta bör därför ses över under mandatperioden.

Kulturen får individer att växa. Ett rikt kulturliv är viktigt för att vara en framgångsrik och attraktiv kommun.  Kulturpolitiken i Luleå kommun ska syfta till att bevara och vidareutveckla de kulturella strömmarna som finns i vårt samhälle. I detta sammanhang är kultur av alla de slag, en mycket viktig grund att stå på. Särskilt viktigt är det att barn- och ungdomskulturen får möjlighet att utvecklas tillsammans med olika kulturella slag. Människors kreativitet och fantasi får inte tryckas ner utan ska tvärtom lyftas fram.

Sanering av klotter inom 24 timmar.  Klotter föder klotter och otrygghet. För att minska klottret, krävs snabb och effektiv sanering. Allt klotter inom stadens område ska saneras inom 24 timmar från att det upptäcks.

Folkomröstning kring Södra hamnplan. Under lång tid har Luleborna haft åsikter kring vad som ska göras med Södra hamnplan, vi tycker man ska lyssna på Luleborna och genomföra en medborgarenkät eller folkomröstning där Luleborna får välja vad de vill göra med området.

Viktigt att våra ungdomar kan simma. Det är viktigt att våra ungdomar kan simma därför föreslår vi att alla ungdomar upp till 16 år badar gratis i kommunens badhus.

Handeln i Centrum. Det är viktigt att man lyssnar på centrumhandeln när den nya centrumplanen tas fram. Vi Liberaler vill se en levande centrumhandel och vi måste se till så att framtida trafik och parkeringslösningar gynnar handeln i centrum.

Satsa på folkbildningen.I en tid när samhällsklimatet och de demokratiska idealen ifrågasätts ser vi hur viktigt det är med folkbildningen och studieförbunden som kan vara en viktig resurs i det folkbildningsarbete som är grunden för förståelse av demokrati och mångfald.

Idrotten en viktig kugge för folkhälsan. Idrotten är Sveriges största folkrörelse och viktig både för Lulebornas hälsa och för vårt civila samhälle. Därför vill vi prioritera breddidrotten och fritidssysselsättningar för barn och ungdomar. Det gäller särskilt de ungdomar som idag inte är föreningsaktiva. Samtidigt ska utbudet och möjligheterna till att spontanidrott och motionera finnas i runt om i våra stadsdelar.

P-skiva under sommarmånaderna. För att göra Luleås centrum attraktivt även under sommarmånaderna bör Luleå införa P-skiva under sommaren