Se alla

Framtiden börjar i klassrummet!

Vi Liberaler gillar skola och utbildning för att allt börjar med kunskap och kunskap ger människor möjlighet att växa och utvecklas. Det är därför vi Liberaler alltid pratar om skolan först.  En bra skola behöver duktiga lärare och därför anser vi att det är viktigt att höja statusen på läraryrket och att se till så att Luleås skolor även i fortsättningen har duktiga och engagerade lärare. Framtiden börjar i klassrummet.

Vi vill:

Inrätta en skolkommission. Uppdraget innebär att kommissionen ska se över:
Hur ska läraryrket bli mer attraktivt, hur ska den framtida kompetensförsörjningen klaras av, hur ska landsbygden behålla och utveckla sina skolor.

Utredning av nedlagda skolor. Vi vill göra en återstartsutredning av nedlagda skolor för att se vad som är möljligt att göra.

Mest stöd till den som behöver det mest. Den socioekonomiska fördelningen ska öka i förskolan och grundskolan. Satsa mest där behoven är störst. Skolpengen ska ta hänsyn till s.k. socioekonomiska faktorer. Särskilda tjänster med högre löner i de kommunala skolorna med stora utmaningar. Där behöver de skickligaste lärarna och rektorerna finnas.

Anställ lärarassistenter och andra professioner. Vi vill ge rektorerna möjlighet att anställa lärarassistenter till skolorna. Det skulle ge lärarna mer tid för varje elev – och ökade möjligheter till bättre förberedelser. I dag tvingas lärarna att bli mer tusenkonstnärer än pedagogiska ledare och kunskapsförmedlare. Lärarassistenter kan sköta många administrativa uppgifter, bistå lärarna under vissa lektioner, vara rastvakter, lösa dagliga konflikter mellan elever, samt hjälpa eleverna med stora och små problem.

Förstärka elevhälsan. Det blir allt vanligare med elever som mår dåligt i skolan. Därför är det angeläget att det finns vuxna i skolan, vuxna som har kompetens och tid att uppmärksamma elevernas problem, och som kan hjälpa eleverna. Elevvården i form av skolsköterskor, kuratorer och skolpsykologer måste förstärkas.

Förstärka rektorsrollen i Luleå. Barn och utbildningsnämnden ska ge rektor goda möjligheter att vara den pedagogiska ledaren. De uppdrag rektor har från staten i form av skollag, läroplan och riktlinjer från skolverket får inte åsidosättas av kommunen.

Fritidspedagogernas roll måste stärkas. Vi vill göra en genomlysning av fritidspedagogernas arbetsmiljö för att på så sätt stärka och ge dessa bättre förutsättningar. På tok för länge har denna grupp inte prioriterats i skolan, bl.a. behöver lönen prioriteras.

Satsa på lärare och förskollärare. Vi vill höja lönerna för lärarna i Luleå. Liberalerna driver frågan om ett förstatligande av huvudmannaskapet av den kommunala skolan, efter kommunaliseringen så har löneutvecklingen för lärarkollektivet släpat efter. Lärarna i vår kommun måste få tid till att vara lärare, därför vill vi minska på krånglet i möjligaste mån i vår kommun så våra lärare får den bästa arbetsmiljön. Bättre samarbete mellan kommunen och LTU i form av vidareutbildning för befintliga lärare krävs för att stärka kompetensen och skapa en mer utvecklande tillvaro. Sammantaget vill vi höja statusen på läraryrket i Luleå kommun för att kunna få de bästa lärarna att vilja bo och arbeta hos oss.

Bättre stöd i skolan i Luleå. Lärare och rektorer behöver få tillräckliga kunskaper för att kunna ge rätt stöd till elever med funktionsnedsättning, och det ska finnas rutiner för att tidigt upptäcka osynliga funktionsnedsättningar. Alla skolor ska vara tillgängliga, för såväl elever, lärare som föräldrar med funktionsnedsättning. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla. Dessa elever ska ha möjlighet till extra resurser i olika former och måste kunna tilldelas utan onödigt krångel.

Mobbning ska inte finnas på våra skolor. Mobbning är tyvärr fortfarande vanligt både i och utanför skolmiljön. Vi vill utbilda kamratstödjare i varje rektorsområde där alla elever och personal får utbildning om hur mobbning påverkar en människa. Varje klass bör ha ett antal förtroendevalda kamratstödjare.

Utöka spetsutbildning i Luleå. Spetsutbildningen i matematik i Luleå som tillkommit under Liberalernas tid i regeringen är något mycket positivt och som vi vill utveckla. Luleå bör satsa på att söka fler spetsutbildningar inom exempelvis kultur, dans och naturvetenskap (gärna kopplat mot de stora basindustrierna i Norrbotten). Spetsutbildningen i matematik är ett bra exempel på hur kommunen och Luleå tekniska universitet kan samverka för att göra Luleå en bättre och mer attraktiv kommun att bo och leva i.

Fler mötesplatser. Vi vill utveckla och öppna fler mötesplatser för familjer, exempelvis familjecentraler. Det ska finnas fler av dessa eftersom de fyller en viktig och stor social funktion.

Skolval och demokratistudier i skolan.  Inom kommunens alla högstadier och gymnasieskolor ska det vara en självklarhet att delta i skolval vid varje stort val (Kommun, landsting, riksdag och EU-val).

Skolorna en viktig del för landsbygdsutveckling. Vi vill att det så långt som möjligt ska finnas skolor både innanför och utanför Luleå tätort. För att det ska vara möjligt måste skolpolitiken vara transparent och tydlig som inte skyndas igenom pga. snabba beslut.

Aktivt skolval. Att aktivt välja skola och förskola är viktigt för att motverka den bostadssegregation som finns i Luleå. Den som föredrar en annan pedagogik eller inte trivs i sin nuvarande skola ska ha möjlighet att välja till en annan kommunal skola eller friskola. Det aktiva skolvalet för alla bidrar till ökad pedagogisk mångfald, nöjdare elever och högre kvalitet i undervisningen.  Till detta behöver regelverket för skoltransporter också ses över. Där kollektivtrafiken är mer tät behöver vi i större utsträckning hitta lösningar såsom t.ex. busskort för att få fler att kunna ta sig till den skola man vill gå på.

Inför aktivt förskoleval. På samma sätt som görs inför förskoleklass bör alla kommunens barn bjudas in till ett aktivt förskoleval för att öka möjligheterna för föräldrar att välja förskola

Aktiva skoltransporter. Se över regelverket för skoltransporter så att fler kan få ta del av skoltransporter. Idag nekas nästan alla som valt en annan skola där avståndet till den nya skolan gör det dyrare för kommunen att bekosta skoltransport. Detta motverkar hela tanken bakom att fritt kunna välja skola i Luleå. I större utsträckning hitta lösningar såsom busskort eller annat för att få fler att kunna ta sig till den skola man vill gå på.

God och näringsriktig mat på skolorna. Mätta barn lär sig också bättre. Skolan i Luleå ska ha bra mat. Maten ska också spegla samhället och samhällsutvecklingen. Det är därför viktigt att barnen både får kunskap i hur mat påverkar en själv, ekonomi och natur. Barnen ska därför kunna välja sina måltider i större utsträckning med bufféliknande lösningar och även på så sätt styra kommunens produktion och beställning av mat. Valfrihet innebär att man ska kunna äta kött, vegetariskt eller veganskt om man vill, så ser samhället ut och det borde även skolan göra.

Sommarskola till alla som behöver. Elever som har problem behöver få mer tid i skolan, ett extra läsår och sommarskola när det behövs för att komma ikapp.

Skolpengen och förskolepengen. Att skolpengen/förskolepengen beslutas av kommunfullmäktige med syfte att skolpengen är en stor del av kommunens budget.

Fokusera ytterligare på särbegåvade elever. Luleå ska ha Sveriges bästa skolor där alla elever ska kunna utveckla sin fulla potential.

Förberedelseklass för nyanlända. Förberedelseklasser för nyanlända elever ska startas i Luleå. I förberedelseklassen ska eleverna få de svenskkunskaper och det stöd de behöver för att börja i vanlig klass. Svenska språket är nyckeln för dessa elever, detta bidrar till att motverka segregation och stärka kontakten med det svenska samhället.

Språkförskola för nyanlända. Språket är nyckeln in i samhället. Barnen ska delta i förskoleverksamhet minst 15 timmar i veckan. Barn som gått i förskolan har lättare att klara skolan. Förskolan är bra för alla barns lärande och språkutveckling och fyller en särskilt viktig roll för de barn som inte talar svenska och som inte heller har föräldrar som är svensktalande. Dessutom kan barnens deltagande i förskolan ha en positiv effekt på nyanländas, särskilt kvinnors, möjligheter att få jobb.

Lärare fortbildas i flerspråkigt lärande. Luleå är idag en stad med många språk, vi är idag förvaltningsområde för finska, meänkieli och samiska samt att vi har många andra språk i vår kommun. Det sätter press på lärarna. Därför anser vi att Lärarna i Luleå ska ges kunskap om flerspråkig undervisning och ett språkutvecklande arbetssätt.

Fokus på läsutveckling. Läsförmågan faller i mätningarna i Sverige. Vi vill göra ett läslyft med fokus på pojkar för att stärka läsförmågan.

Tidigare insatser. Svensk grundskola och Luleå kommun sätter in särskilt stöd relativt sent. För att höja kunskapsresultaten och likvärdigheten är det centralt att detta ändras och att elever som riskerar halka efter får stöd så tidigt som möjligt. Tidig uppföljning med tidiga insatser. Fler speciallärare och specialpedagoger bör anställas i lågstadiet och det specialpedagogiska arbetet måste utvecklas.

15 barn/avdelning i förskolan. Vi ska under mandatperioden klara av målet med 15 barn/avdelning. Förskolan ska även fortsättningsvis kunna erbjuda förskoleplats även på obekväm arbetstid.

Upprustning av skolgårdarna/lekplatserna. Vi behöver moderna, tillgängliga och säkra skolgårdar/lekplatser. Det skapar en trevligare atmosfär i bostadsområdena och blir en naturlig mötesplats för barn och ungdomar.

Furuparkskolan kvar. Vi vill att furuparkskolan är kvar med samma antal årskurser som innan branden.