Se alla

Äldrepolitik för ett bättre Luleå

De årsrika som har betalat skatt i stora delar av sitt liv ska ha rätt till en god äldreomsorg. När Sveriges kommuner och landsting gör undersökningar så hamnar Luleå kommun på den lägre halvan när det gäller hemtjänsten och äldreomsorgen. Vi tycker att Luleå kan bättre!

Årsrika behandlas ofta idag som ett kollektiv och inte som enskilda individer. Äldrevården är ofta detaljstyrd in på minuterna och biståndsbedömningarna är ofta fyrkantiga. Vi vill se skillnad. Varje människa ska självklart ha rätt att själv få bestämma över sin vardag och sin äldreomsorg.

Vi vill:

Införa en äldreombudsman. Ett sätt att stärka årsrikas ställning är att införa en lokal, oberoende äldreombudsman., som delvis kan ge vägledning om vilken hjälp man kan få, och hur man klagar om man inte är nöjd, dels kan göra egna granskningar om äldreomsorgens kvalité.

Låt de årsrika jobba längre – om de vill! Vi vill att Luleå kommun ska möjliggöra för den som har gått i pension att få fortsätta göra insatser och arbeta i kommunen.

Inför en omsorgsgaranti för äldre. Det behövs en uppsättning rättigheter för de äldre, något vi i Liberalernas kallar omsorgsgaranti. Garantin ska gälla stort som smått, från rätten till god medicinsk omvårdnad till rätten att komma ut i friska luften eller duscha regelbundet.

Parboendegaranti för alla äldre. Alla par, oavsett vårdbehov, ska kunna känna sig säkra på att de kommer att få leva sina sista år tillsammans om de så önskar. Äldre ska inte tvingas isär av inhuman byråkrati och avsaknad av lämpliga boenden, det ska finnas en tydlig parboendegaranti i Luleå.

Bo bra också som årsrik. Människor är olika, också när det handlar om hur vi vill och kan bo på som när vi blir äldre. Det behövs olika typer av bostäder anpassade för årsrika, både på den vanliga bostadsmarknaden och i form av äldreboenden.

Det behöver byggas ännu fler, inte färre lägenheter i vård och omsorgsboenden för att tillgodose behoven hos de årsrika som behöver tillgång till vård- och omsorg under dygnets alla timmar.

Hemlagat eller matlåda – du bestämmerI hemtjänsten borde det vara en självklarhet att alla som behöver hjälp med maten ska kunna få den lagad hemma. Lika självklart bör det vara att kunna få matlådor om man föredrar det, och då ska det finnas fler olika leverantörer att välja mellan. Vi vill förstärka hemtjänsten och under en period prova konceptet ”hemlagat eller matlåda”.

Inför ett Trygghetskvitto i vården. När en person är utskrivningsklar från sjukvården ska hon i sin hand få ett lättbegripligt ”trygghetskvitto”. Där ska tydligt anges hur hon blir omhändertagen hemma, vem som är ansvarig för respektive insats och uppgift om var hon ska vända sig om det trots allt uppstår problem.

Införa äldrepeng inklusive hemtjänstcheck. Vi vill ge den enskilde möjligheten att fritt välja boende och hemtjänst med olika inriktningar som exempelvis språk. För att möjliggöra detta vill vi införa en äldrepeng inklusive hemtjänstcheck. Äldrepengen möjliggör så alla äldre ska kunna välja hur man vill bo på ålderns höst samt vilka som ska utföra tjänsterna i hemmet. Detta ger en god fungerande hemtjänst med det senaste av larm och att få service såsom matleveranser, städning samt sjukvård. Makten över hemtjänsttimmarna ska brukaren och dess anhörig ha.

Fler händer i vård och omsorg. Vi vill se fler händer i vård och omsorg, kommunen måste satsa mer på sin personal. De delade turerna måste bort. Heltid bör i möjligaste mån tillämpas, den som vill ska få jobba heltid. Kommunens vård och omsorgspersonalskall ges vidareutbildning och karriärmöjligheter. Kommunens vård och omsorgsanställda ska känna att sin arbetsgivare bryr sig.

Synliggör övergrepp mot årsrika. Kunskapen om våld och övergrepp mot årsrika behöver öka, bland pensionärsorganisationer samt i brottsofferjourer och kvinnojourer.

Insatser mot ofrivillig ensamhet. Vi vill att kommunen tar fram ett arbetsätt som gör att ingen ska behöva vara ofrilligt ensam i Luleå.

Fler läkare inom äldreomsorgen. Det ska bli möjligt för kommunerna att anställa läkare i den kommunala hälso- och sjukvården.

Förbättra demensvården. Demensvården ska förbättras. Personal inom äldreomsorgen ska få fortbildning inom området. Kommun och region ska samarbeta bättre och anhöriga få ett utökat stöd. Yngre dementa är en bortglömd grupp som ska uppmärksammas mer.

Språkkrav. För en bättre omsorg är språket avgörande. Omsorgspersonalen måste både förstå och kunna kommunicera med dig för att tillgodose dina behov i ditt mående. Liberalerna vill därför införa språkkrav inom omsorgen.

Kvalitetskontroll. Vi vill se en fristående äldrekommission i Luleå kommun för att synliggöra strukturella fel och brister gällande omsorgskvalitet och egenmakt. En politisk oberoende äldrekommission möjliggör för en framtid där kvalitet har högsta prioritet.

Äldreperspektivet. Vi måste få ett äldreperspektiv på fler frågor i samhället. Äldre har en självklar rätt att vara en del av hela samhället. Befolkningen blir äldre och friskare samtidigt som fler behöver stöd och vård under olika förhållanden. Liberalerna vill motverka all åldersdiskriminering.

Det behövs fler lägenheter i trygghetsboende och liknande dit man kan flytta in utan biståndsprövning. Större hänsyn ska tas till ensamhet och otrygghet när platser fördelas i vård- och omsorgsboende, och den som är över 85 ska ha rätt till plats där.

Möjligheten att få tillgång till sociala aktiviteter som den äldre personen trivs med, att få komma ut i friska luften om hon eller han så vill, eller kunna få mat lagad av hemtjänsten i stället för en matlåda borde inte bero på hur personen råkar bo. Det är så grundläggande kvalitetsaspekter på äldreomsorgen att det borde erbjudas överallt.

Det behövs en bättre personalpolitik där kommunens anställda känner större delaktighet så att de på ett bättre sätt kan göra sitt jobb och få de äldre att känna trygghet.