Se alla

Jobb och företagande

Vi Liberaler gillar frihandel och företagande, tack vare frihandel och globaliseringen har många av våra industrier kunna tjäna pengar och sysselsatt tusentals arbetare i Luleå. Att stänga gränserna och jobba mot globaliseringen vore förödande för Luleås utveckling.

Företagarnas villkor måste upp på dagordningen. Kommunledningen måste visa och signalera tydligt att det är tack vare företagen som vi kan bygga upp vår välfärd. Tjänsteorganisationen behöver riggas om så att arbetet kring företagsklimatet är i fokus varje dag.

Liberalerna är Luleås företagarparti, inget annat parti har fokuserat på näringslivspolitiken som vi.

Liberalerna vill:

Kommunalt skattestopp. Under mandatperioden vill vi inte höja kommunalskatten i kommunen.

Offentlig upphandling. ska ske på ett sätt som ger skattebetalarna ge låga kostnader hög kvalité, säkerställa likabehandling och stimulera konkurrens där lokala aktörer kan vara med. Dessutom bör det hela tiden ske dialog med näringslivet för att höra deras synpunkter kring kommunens upphandlingsförfaranden.

Luleå kommun – bland topp tio i näringslivsrankingen. För att vi ska fortsätta att växa som kommun med ett bra näringslivsklimat ska Luleå kommun tillsammans med näringslivpartners ta fram en näringslivspolicy som på fem års sikt ska placera Luleå kommun bland topp tio i näringslivsrankingar. Vi vill utöka dialogen mellan kommun och företag på ett sådant sätt där båda parter kan mötas och hitta gemensamma lösningar som i slutändan leder till fler arbetstillfällen i kommunen.

Införa utmaningsrätt och möjliggöra alternativa driftsformer inom den kommunala verksamheten. Kommunen är inte alltid bäst att driva verksamheter, därför vill vi öppna upp för alternativa former och få till en utmaningsrätt där t.ex. vårdpersonal kan öppna eget. Vi vill t.ex. skapa upphandlingsrutiner som möjliggör även för småföretagare att lämna anbud till kommunen. Konkurrens är bra för en kommun som Luleå vilket gör att våra gemensamma kommunala verksamheter utmanas och utvecklas.

Kommunen ska inte konkurrera med näringslivet. Vi vill att det ska göra granskningar om det kommunen gör istället kan göras av företagare i kommunen. Dessa revisioner skall göras tillsammans med företagen.

Mer entreprenörskap på gymnasienivå och inom vuxenutbildningen. Entreprenörskap kan till stor del utvecklas och tränas upp. Viktigt är att det fortsättningsvis erbjuds utbildningar för att starta eget, såväl på gymnasienivå som inom vuxenutbildningen.

Sommarlovsentreprenörer till Luleå. Sommarlovsentreprenör är ett koncept som vi tycker Luleås ungdomar bör få ta del av. Det är ett bra sätt att ge ungdomar ett lärorikt feriejobb. Fler framtida entreprenörer ska få chansen att öva och pröva sina affärsidéer under sommarmånaderna

Ta fram ny mark och utveckla infrastruktur för nya företag.För att få fler företag till kommunen krävs mark att bygga på och god infrastruktur, som skapar förutsättningar för nya och växande företag och företagsområden.

Satsa på infrastrukturen. Det är viktigt att Luleå har en god infrastruktur inom såväl väg, järnväg och framförallt hamnverksamhet. Vi vill se att Norrbotniabanan byggs snarast och finansieras på ett ansvarsfullt sätt. För att Luleå ska växa så har vi inte råd att vara utan ett modernt väg och järnvägsnät.

Flyget – Luleås kontakt med omvärlden. Flyget är viktigt för en kommun som Luleå, vi säger nej till nationellflygskatt – och vi anser att kommunen ska ha ett gott samarbete med Luleå Airport så att flygplatsen även i framtiden är en viktigt kugge för Norra Norrlands resenärer.

Industrin har varit viktig för Luleå men vi kan inte endast titta på den, vi måste bygga upp ett företagsklimat där små och medelstora företag kan växa och trivas. Vi vill skapa förutsättningar så att Luleå har ett brett näringsliv som lockar både kvinnor och män. Det kan ske genom snabb ärendehantering, flexibilitet, god dialog med företagen, mark för exploatering och en allmän företagarvänlig attityd i kommunhuset.

Luleå kan bättre!