Nu är vår gemensamma budget mellan Liberalerna, Centerpartiet, Sjukvårdspartiet och Kristdemokraterna klar. Du kan ladda ner den här: CLSJVPKD Budget 2020-2022

Vår budget står för ett Luleå där politiskt samarbete ska ses som något som tillför och förbättrar
politiken. Vi vill öka förtroendet för politiken i kommunen. Vi står för ett Luleå där transparens och insyn i kommunens nämnder och bolag ska vara ledord. Att som ledning vara lyhörd, ödmjuk och tydlig skall ge en trygghet som
behövs i kommunens styrning.

Samverkan – Luleå behöver ett öppet politiskt samarbete mellan partier som
har en gemensam syn på politikens kärnverksamhet.
Mindre centralisering – välfärden ska tydligt finnas i HELA LULEÅ.
Stadsdelar och landsbygd ska ha sina mötesplatser med samhällsservice.
Lyhördhet mot invånare – invånare ska ges forum för att dela med sig av
åsikter. Vi tror att om en ledning visar att man lyssnar så bidrar det till ett bra
samtalsklimat mellan politiken och medborgarna.
Tydlig beslutsprocess – vi kommer att låta beslut ha sin gång med lugn,
insyn och öppna beredningar som kommer ge en ny kultur och standard i
kommunhuset.

Sammanfattning av budgeten!
Vi visar med vår gemensamma budget att det går att klara av att värna kärnverksamheterna genom att prioritera den före annat. Kommunen har en utmaning pga. att Luleå blir landets tredje största förlorare i kostnadsutjämningsystemet. Därför är det viktigt att se över organisationen i vår kommun, vi måste våga röra ”heliga kor” för att värna det som medborgarna i första hand efterfrågar. Personalen och medborgarna måste få vara en del av denna omställning och den
måste göras på ett öppet och tydligt sätt.

 Vi värnar kärnverksamheten. Vi vill återstarta ett antal av som dom skolor som
lagts ned av nuvarande styre.
 Minska centraliseringen.
 Socialförvaltningen fredas från effektiviseringar 2020.
 Uppdrag för öka attraktiviteten av Luleå för att se till att fler studenter från
gymnasiet och universitetet att vilja välja att bo kvar i Luleå efter avslutade
studier.
 Se över osäkra skolvägar.
 Utveckla och förbättra personalpolitiken.
 Se över så vi kan öka spontanidrotten i både bostadsområden och byar.

Vi har en rad åtgärder vi presenterar i vår budget men kortfattat är det följande större
strukturer som skall ses över:

 Stadsbyggnadsförvaltningens och socialförvaltningens organisation ska ses
över
 Se över arvoden för heltidspolitikerna samt hur denna organiseras med ett
minskat kommunalråd.
 Kommunstabens funktioner behöver en total genomlysning, vad bidrar till
välfärden och vad gör det inte
 Minska mängden externa konsulter inom verksamheten som vi kan göra själv
 Vilka arrangemang ska en kommun syssla med och vilka kan andra arrangera.
med
 Minska ner investeringar
 Ett nytt badhus skjuts på framtiden på grund av det ekonomiska läget.
 Minska ner på näringsbefrämjade insatser
 Återinföra intraprenader i förvaltningarna

CLSJVPKD Budget 2020-2022