Se alla

Interpellation: Mobbning och kränkningar i Luleå

Frågor ställda till barn och utbildningsnämndens ordförande Emma Engelmark (S) fullmäktige September

Tisdag 7 september 2021

Mobbning och kränkningar förekommer i hela vårt samhälle så även tyvärr i Skolan i Luleå.
Personalen i vår kommun gör vad dom kan men i slutändan är det alltid politiken och huvudmannens ansvar att se till att alla våra barn kan gå till skolan utan att vara rädd.

Barnkonventionen blev lag 1 januari 2020 och i och med det har rätten till att ha det bra i skolan stärkts.

I vuxenvärlden agerar vi ofta med kraft på en arbetsplats när någon kränks. Tyvärr är det inte alltid lika självklart i skolan, ett stort problem är den inbyggda tröghet som existerar i vår förvaltningsstruktur.
Synen på mobbning och kränkningar när det gäller barn måste ändras, Mobbning är ett brott. Mobbning handlar ofta om förtal eller ringa misshandel om man skulle översätta till vuxenvärldens rättsliga bedömningar.

För oss i Liberalerna är mobbning mer än en konflikt, det är ett övergrepp – och ska behandlas som det brott det faktiskt är, därför måste skolan vara tydlig med att mobbning inte tolereras av samhället. På nationell nivå driver Liberalerna att vi ska kriminalisera mobbning som ett eget brott, enligt samma modell som gäller för fridskränkningsbrottet. Då blir det enklare att se många enskilda kränkningar mot en person som ett mönster av förföljelse.

Enligt polisen ska mobbning polisanmälas när det klassas som brott vilket t.ex. kan handla om ofredande, knuffar, och misshandel.

Huvudmannen är skyldig att se till att det finns ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Luleå kommun har en sådan plan och rutin mot kränkande behandling och diskriminering, senast togs planen upp oktober 2020 i BUN.
Med denna plan ska huvudmannen se till att förskolor och skolor genomför åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. Utöver planen ska huvudmannen också se till att förskolor och skolor årligen tar fram en plan mot kränkande behandling.

För att huvudmannen ska kunna göra vad vi är ålagda och vad som är rätt behöver vi veta vad som sker i en större utsträckning för att på så sätt kunna fortsätta agera för fler åtgärder så mobbningen försvinner från Luleå.

Mina frågor till barn och utbildningsnämndens ordförande Emma Engelmark (S) är:

  • Antalet skolor och förskolor som anmält fall av mobbning och kränkningar till förvaltningens digitala system ”Stella” har varit väldigt olika, vilket gjort att huvudmannen har minskad kontroll på vad som sker i verksamheten hur det ser ut. Vad har gjorts för att åtgärda detta?
  • Hur snabbt går det idag från att man upptäcker ett fall av mobbning och kränkning till att huvudmannen fått ta del och därmed kan vidta dom åtgärder som lagen kräver?
  • Har samtliga skolor och förskolor tagit fram en plan mot kränkande behandling?
  • Hur många fall av mobbning och kränkningar i Luleå polisanmäls idag?
  • Hur många fall av mobbning och kränkningar samt fall där barn har bedömts far illa eller när det finns risk för det av andra eller närliggande skäl anmäls vidare till socialnämnden och socialförvaltningen?

 

Luleå 2021-09-03

Thomas Söderström (L)