Vi har lämnat in ett nämndsinitiativ till barn och utbildningsnämnden om att stödja förskolelärare, grundskollärare m.fl. i det entreprenöriella lärandet.

Vi som huvudman har en avgörande roll i att leda och organisera arbetet med entreprenörskap i skolan genom att skapa förutsättningar för att entreprenörskap kan gå som en röd tråd genom utbildningen.

Entreprenörskap i skolan kan se olika ut beroende på i vilken skolform undervisningen sker. Gemensamt för alla skolor är dock uppdraget att skapa möjligheter och lärsituationer där elever tränar på förmågor som till exempel kreativitet, problemlösning, projektledning och samarbete med omgivande samhälle.

Man ska komma ihåg att entrepreniöriellt lärande ingår i den normala undervisningen. Men det betyder inte att det är enkelt och att vi når hela vägen i alla verksamheter.

Efter en debatt i fullmäktige om entreprenörskap och vikten av att det entreprenöriella lärandet fungerar i skolan vill vi att förvaltningen utökar samverkan med UF ”Ung företagsamhet” för att hjälpa och utbilda våra grundskolelärare och pedagagoger m.fl. inom det entreprenöriella lärandet. Vi har ett gott samarbete med UF inom gymnasiet, vi behöver utveckla detta på samma sätt för grundskolan och förskolan.

Att ha en uttalad målsättning för entrepreniöriellt lärande skulle hjälpa verksamheterna att fokusera i området. Skollagen nämner vad verksamhetsformerna ska nå men skolan i Luleå skulle med fördel
kunna implementera en övergripande målsättning för Luleås skolor och förskolor, där vi får en tydlig målbild hur vi vill utveckla arbetet med entreprenöriellt lärande.

Riktlinjer är bra för att beskriva och hantera en lägstanivå för hur verksamheterna bör jobba med entrepreniöriellt lärande och även kontakter med näringsliv m.fl. Detta för att det är stora skillnader mellan verksamheter.

Med anledningen av detta föreslår Liberalerna barn och utbildningsnämnden att:

  • Utreda och ta fram en målsättning för Luleå kommuns skolformer vad gäller entreprenöriellt lärande.
    Ta fram riktlinjer för entreprenöriellt lärande inom samtliga skolformer.
  • Utveckla ökad samverkan med UF ”Ung företagsamhet” för att utbilda och hjälpa våra förskolelärare, grundskolelärare och annan personal som kan tänkas behöva stöd.
  • Identifiera andra aktörer för ökad samverkan gällande entreprenöriellt lärande.