Alla barn ska mötas med höga förväntningar i skolan. Skolan ska ge alla barn det stöd de behöver för att de ska kunna utvecklas så långt som möjligt – också över godkänt.

”Osynliga” funktionsnedsättningar som t.ex. dyslexi, hörselnedsättningar och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. ADHD och autism upptäcks alltför ofta inte förrän barnen redan har halkat långt efter och det kan därför ta lång tid innan de får det stöd de behöver. Skola och förskola måste därför ha rutiner och samarbeten mellan förvaltningar och region för att upptäcka funktionsnedsättningar tidigt. Då får barnen bättre förutsättningar att utvecklas.

Att ha ett jobb eller en sysselsättning är bland det viktigaste förutsättningarna för att delta i samhället och få ett gott liv. Det finns många stöd och anpassningar för att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att få jobb, men de fungerar inte så bra. En del behöver bara stöd med att hitta ett arbete som passar, andra har svårt även med omfattande insatser att kunna arbeta. Men aktivitet och gemenskap är alltid bättre än passivitet och utanförskap. Daglig verksamhet ska finnas för alla med omfattande funktionsnedsättningar
Vi vill:

Funkisombudsman i Luleå.Ett sätt att stärka människor med funktionsvariationers ställning är att införa en lokal, oberoende funkisombudsman., som delvis kan ge vägledning om vilken hjälp man kan få, och hur man klagar om man inte är nöjd, dels kan göra egna granskningar om frågor som rör t.ex. funktionsnedsattas vardag.

Rätt att själv få välja.Det ska vara självklart i Luleå att själv få välja vem som hjälper dig.

Helhetsgrepp för tillgänglighetsanpassning av vardagliga offentliga aktiviteter.T.ex. behöver offentliga sopkärl och sopstationer göras tydligare så vem som helst ska kunna se och förstå hur sopor ska slängas och sorteras.

Tillgänglig webbplats.Tillgängligheten till och användbarheten av kommunens webbplats ska öka.

Riktlinjer för information.Riktlinjer för kommunens allmänna information utifrån tillgänglighetsaspekten ska tas fram. Detta ska gälla all skriftlig information som till exempel hemsidor, blanketter och broschyrer.

Muntlig information.Medvetandegöra tillgänglighetsaspekten vid muntlig information, till exempel vid möten med kund/medborgare.

Tillgänglighetsanpassade skyltar.Antalet tillgänglighetsanpassade skyltar i kommunens verksamheter ska öka; exempelvis genom symboler, bilder, lättläst och taktil skrift, både i den fysiska miljön och i pappersform, till exempel kartor och informationsblad.

Anpassad bostad.Alla ska ha möjlighet till en bostad anpassad efter individens behov. Det ska dessutom inte fördröjas eller ta onödig tid att få den anpassning som behövs.

Arbete för personer med funktionsvariationer.Utveckla samverkan med näringslivet, andra förvaltningar och arbetsförmedlingen för att öka möjligheterna för personer med funktionsvariationer att få arbete.

Fler med funktionsvariationer ska kunna arbeta inom kommunen. Luleå kommun ska bli Sverigeledande när det gäller att möjliggöra för personer med funktionsvariationer ska få en anställning i kommunen. En funktionsvariation får inte vara ett hinder vid anställning.

Förbättra tillgängligheten i publika lokaler och allmänna platser.Vi vill förbättra tillgängligheten. Våra allmänna platser ska så långt det är möjligt vara fullt tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Bättre tillgänglighet i staden/butiker.Utöka samarbetet med fastighetsägare/butiksägare/företagare.

Habiliteringsersättningen (”flitpengen”) ska höjas.Det stöd som betalas ut till personer inom dagverksamheten behöver höjas och följa med KPI. Sedan kommunen övertog ansvaret från landstinget för dagverksamheten har deras timersättning, den s.k. flitpengen varit lågt prioriterad i kommunen. Habiliteringsersättningen (”flitpengen”) är en kvarleva sedan 70‐talets institutionsvård. 1980 var KPI 100, nu är KPI mer än 300, alltså en tredubbling. Flitpengar borde följa med KPI och därför höjas.

Mobilapp för anmälan av enkelt avhjälpta hinder.Vi vill att kommunen gör det enklare att anmäla ”enkelt avhjälpta hinder”. ”Enkelt avhjälpta hinder” i publika lokaler och på allmänna platser ska åtgärdas snabbt och upptäcks oftast om personer kan anmäla det där och då. Några exempel på enkelt avhjälpta hinder är mindre nivåskillnader eller trappsteg, höga trösklar, avsaknad av ledstänger, tunga dörrar, dörröppnare eller andra manöverdon som är olämpligt placerade eller utformade, dålig belysning, dålig ljudmiljö etc.

Stärk ungdomsfritids enligt LSS i Luleå.Verksamheten har som målsättning att ge ungdomarna möjligheter till kultur och fritidsaktiviteter tillsammans med jämnåriga kamrater samt att förberedas inför vuxenlivet och ges förutsättningar för en meningsfull fritid. Verksamheten är viktig i Luleå och ska värnas som den är idag under Barn och utbildningsförvaltningen.

Synliggör övergrepp.Kunskapen om våld och övergrepp mot människor med funktionsvariationer behöver öka i Luleå kommun.

Införa ”omsorgspeng”. En ”Omsorgspeng” kopplat till ökad valfrihet som ger människor med funktionsvariationer rätt att välja.

Drömmar om ett bättre Luleå!

Skola & utbildning

Äldrepolitik för ett bättre Luleå

Fler bostäder i Luleå

Trivsamt Luleå

Jobb och företagande

Jämställdhet Luleå 

Gröna Luleå 

Trygga Luleå

Funktionsnedsättning

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.